Yasal Bilgiler

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Hakkında Bilgilendirme

Değerli Müşterilerimiz,

5549 Sayılı Kanun’un 15 inci maddesine göre; Kuruluşumuz nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini tarafımıza yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Bu itibarla, Kuruluşumuz nezdinde 5549 sayılı kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespitini gerektiren işlemleri yaptıran gerçek ve tüzel kişilerin, başkası hesabına hareket etmesi halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiğini Kuruluşumuza yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Anılan düzenleme çerçevesinde, herhangi bir yasal yaptırıma maruz kalmamanız için kimlik tespitini gerektiren işlemleri, kendi adınıza ve fakat başkası hesabına hareket ederek gerçekleştirecek iseniz bu durumu Kuruluşumuza yazılı olarak beyan ederek tereddüt ettiğiniz hususlarda personelimizden bilgi almanızı önemle rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

kuikpara – PayPorter Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş

Tek Seferlik Ödeme İşlemlerine İlişkin İşlem Öncesi Bilgilendirme Metni

1. Taraflar

İşbu Tek Seferlik Ödeme İşlemlerine İlişkin İşlem Öncesi Bilgilendirme Metni (“Metin”), 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) ve ilgili mevzuat kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. nezdinde ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni bulunan PayPorter Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi (“kuikpara”) ile ödeme hizmeti kullanıcısı (“Kullanıcı”, “Müşteri”) arasında aşağıda yer alan ödeme işlemlerinin ve hizmetlerinin gerçekleşmesi amacıyla imzalanmıştır.

İşbu bilgilendirme metni; Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Kuruluşları Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik md. 30/2 gereğince yapılmaktadır.

kuikpara İletişim Bilgileri:

kuikpara Web Sitesi: www.kuikpara.com.tr

E-posta Adresi: kuikpara@payporter.com.tr

Telefon: 0850 811 00 77

 

2. Tanımlar

Alıcı : Ödeme hizmetine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,

Dekont : Kanun ve yönetmeliğe uygun şekil, içerik, kullanım amacı ve kullanım şekli Ödeme Kuruluşu tarafından belirlenen ve Temsilci tarafından yerine getirilen tahsilat ve ödeme hizmeti işlemlerinde yapılan tahsilat işlemlerinden sonra sistem tarafından otomatik olarak üretilen Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuatlarına göre fiş, fatura, vb. yerine geçmeyen yazılı makbuzu,

EFT : Anlaşmalı Bankalar aracılığıyla sağlanan ve PorterSystem ile gerçekleşen Elektronik Fon Transferini,

Hesap : Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna göre kuikpara nezdinde Türk Lirası (TL) ve Yabancı Para (YP) bulundurmak amacıyla açılan hesabı,

Müşteri/Kullanıcı : kuikpara Hizmetlerinden faydalanan kişiyi,

Ödeme Hizmetleri Kanunu : 27/06/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu,

Ödeme Emri : Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimatı,

kuikpara Hizmetleri : kuikpara ile iş birliğinde bulunan PorterSystem’e entegre olmuş, yurt içi, yurt dışı Banka ve Ödeme Hizmetleri Sağlayıcısı para gönderme ve/veya gelen paranın Ödemesi ile Fatura Tahsilatı ve EFT Ödemelerinin yapılması ve gelecekte PorterSystem’e eklenecek/çıkarılabilecek olan 6493 sayılı Kanun gereğince yapılabilecek ürün ve hizmetlerin tümünü,

PorterSystem : Müşterilere sunulan kuikpara Hizmetleri ile ilgili bilgileri kuikpara bilgi sistemine aktaran, kuikpara’dan otorizasyon alan, bilgi ve belge üreten ve kuikpara’ya ait olan her türlü yazılım ve/veya donanımsal uygulamaları,

Yönetmelik ve Tebliğleri : 27/06/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu Hakkında Kanununa dayanılarak yetkili makamlarca hazırlanan Yönetmelik ve Tebliğleri ifade eder.

 

3. Kullanıcı Tarafından Sunulması Gereken bilgiler

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29.maddesi uyarınca, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Kullanıcı tarafından aşağıdaki bilgilerin kuikpara’a sağlanması gerekmektedir.

Gönderici Bilgileri

Ad-Soyad:

Telefon/Faks No:

Elektronik Posta Adresi:

Adres:

 

Alıcı Bilgileri

Ad-Soyad:

Baba Adı:

Telefon/Faks No:

E-Posta:

Adres:

Ülke/Şehir:

 

Hesap Bilgileri

Banka Adı:

IBAN/Şube Kodu/Hesap No/Swift Kodu/Kredi Kartı No:

Transfer Amacı:

Gelir Kaynağı:

Meslek Bilgisi:

 

Referans No:

İşlem Tipi:

Döviz Cinsi/Tutarı:

 

4. İşlemin Tamamlanma Süresi

4.1 Yurt içi IBAN’a gönderimlerde; iş günlerinde saat 16:30’a kadar yapılan işlemler aynı gün, sonrasında veya iş günü dışındaki günlerde yapılanlar ise takip eden ilk iş günü EFT saatleri içerisinde gerçekleştirilir.

4.2 Yurt içi Ödeme noktalarımız ile yurt dışına yapılan transferler ise 10 dk içerisinde sistemde, alıcının kullanımına hazır hale gelir. Bu süreler ödeme tutarının Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına ulaşması için geçecek sürelerdir. Ödeme tutarının Alıcıya ulaştırmasına ilişkin tüm sorumluluk Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına aittir.

4.3 Ülkelere ve Ödeme yöntemlerine göre tamamlama süresi bilgileri www.kuikpara.com.tr adresinde detaylı olarak yer almaktadır.

 

5. Ücret Bilgileri ve Ücret Dökümü

Aşağıda yer alan bilgiler kuikpara nezdinde işlem gerçekleştirilmeden Kullanıcıya bildirilmekte ve Kullanıcının muvafakati alınmaktadır. İşlem Ücreti/Masrafı, Kullanıcı tarafından işlem yapılmak istendiği anda sistem tarafından kendisine işlem öncesi bildirilmektedir.

İşlem Ücreti/ Masraf:

Vergi:

Toplam Ücret:

 

6. Döviz Kuru/Referans Döviz Kuru Bilgileri

kuikpara, Ödeme işlemleri sırasında alınan işlem komisyonlarına ek olarak işlemlere döviz kuru uygulanması durumunda kur farklarından doğacak farklardan da gelir sağlamaktadır. Döviz kuru uygulanmasını gerektirecek işlemlerde kuikpara tarafından belirlenecek döviz kurları üzerinden işlem yapılacak olup işlem öncesinde Müşteri bilgilendirilecektir.

 

7. Ödeme İşlemine ve Kullanıcı Beyanına İlişkin Bilgilerin Doğruluğu

7.1 Kullanıcı; ödeme işlemi ile ilgili verdiği tüm bilgilerin (Alıcıya ilişkin olarak vermiş olduğu tüm bilgiler dahil olmak üzere) doğru olduğunu, söz konusu bilgilerin hatalı veya eksik olmasından kaynaklanan her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararın kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

7.2 Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması halinde kuikpara, ödeme işleminin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz.

7.3 Ödeme işlemlerinize ilişkin Talep ve/veya Şikayetleriniz alındığı tarihten itibaren 20 gün içerisinde nihai yanıtı tarafınıza iletilecektir.

7.4 Kullanıcı, İşbu metin tahtında kuikpara tarafından sunulan ürün ve hizmetler nedeniyle kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini ve başkası hesabına hareket etmesi halinde, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 15’inci maddesine ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişinin kimlik bilgilerini kuikpara’a derhal ve yazılı olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5 Kullanıcı, T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca, ibraz ettiği kimlik belgeleri ve diğer belgeler ile Ödeme/Gönderim Formundaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, bu bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmaması nedeniyle kuikpara’ın maruz kalacağı zararları tazmin edeceğini, ayrıca tevdi etmiş olduğu veya tevdi edeceği nakdin Türk Ceza Kanunu 282’nci maddesi uyarınca “suç geliri” mahiyetinde olmadığını ve yine Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması Suçunu teşkil eden fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilmiş olmadığını beyan ve taahhüt eder.

 

8. Ödeme Kuruluşu’nun Yetkilendirilmesi

8.1 Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına verilen talimatın kuikpara’ya ulaştığı anda Ödeme Kuruluşu söz konusu işlemi gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş sayılır.

8.2 Kullanıcının verdiği Ödeme Emrine uygun olarak gerçekleşen Ödeme işlemlerinin tüm sonuçlarından tamamen Kullanıcı sorumludur.

8.3 Kullanıcı bu durumlarda herhangi bir zarar iddiasında bulunamaz ve kuikpara’ya herhangi bir talep ileri süremez.

 

9. Ödeme Belgesi

9.1 Yönetmeliğin 29’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, hizmet noktalarımız nezdinde gerçekleştirilen ödeme hizmeti işlemlerinde Dekontun bir nüshası Kullanıcıya teslim edilir.

9.2 Uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirilen tek seferlik ödeme işlemlerinde ödeme hizmeti kullanıcısının onayını içeren metnin bir örneği, kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısına verilir.

 

10. Bilgilerin Korunması ve Yetkisiz Kullanım

10.1 Kullanıcılar tarafından Ödeme Emrinin verilmesinde veya Kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da Kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen Ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgileri “Hassas Ödeme Verileri”dir. Kullanıcı tarafından işlem sırasında kuikpara ile paylaşılan Hassas Ödeme Verileri ve diğer bilgiler, Ödeme hizmetinin sunulması ve buna ilişkin işlerin yönetilmesi amacıyla saklanmakta ve kullanılmaktadır.

10.2 Bu bilgiler, işlemin gerçekleştirilmesi için kuikpara’nın iş ortakları, muhabirleri, fatura üreten kurumlar vb. gibi işlemin yapılması için gerekli olan kişilerle paylaşılabilir.

10.3 Kullanıcı, usulsüzlük ve/veya dolandırıcılık şüphesi oluşması halinde veya yetkili kamu otoritelerinin talebi halinde, bilgilerinin, adli ve/veya idari mercilerle ve/veya Resmi Kurumlar ile kuikpara’nın paylaşabileceğini kabul ve beyan eder.

10.4 Kullanıcı, ödeme işlemi ile ilgili bilgilerin (referans numarası, alıcı bilgileri vs.) korunmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmamasına yönelik gerekli önlemleri almayı kabul ve beyan eder. Söz konusu bilgilerin Kullanıcı tarafından korunmaması nedeniyle ya da Kullanıcının kusurundan kaynaklanan nedenlerle ödeme işleminin hileli veya yetkisiz olarak gerçekleşmesi halinde, Kullanıcı, söz konusu işlemden kaynaklanan her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararın kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

 

11. Ödeme İşleminin Geri Alınması/İptali ve İşlem Ücreti/Masraf İade Kriterleri & Süreci

Kullanıcı, Ödeme Kuruluşuna vermiş olduğu Ödeme Emrini Ödeme Kuruluşunun muvafakati olmaksızın geri alamaz. Bu kapsamda İşbu metin ile Kullanıcı, kuikpara’ya vermiş olduğu Ödeme Emrinin geri alınması/iptali için aşağıda belirtilen kriterlere uygun şekilde Ödeme Emrini geri alabileceğini/iptalini kabul ve taahhüt eder. kuikpara’nın iş bu madde gereğince taraflı değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İşlem Ücreti/Masraf İade Kriterleri ise:

11.1 Aynı gün içerisinde iptal edilmek istenen işlemlerin masraf iadesi onaya tabi değildir. Masraf koşulsuz iade edilir.

11.2 EFT işlemlerinin iadesinde masraf iadesi yapılmamaktadır.

11.3 Teknik hatalardan kaynaklı işlemin sistemde gözükmemesi, işleme alınamaması vb. sebeplerle müşteriye hizmet verilemediğinde masrafın iadesi onaya tabidir.

11.4 Ödeme noktalarında karşılaşılan sıkıntılarda öncelikle problemin giderilmesi için çalışılır. Sorunun çözülememesi durumunda problemin sebebine göre hareket edilir;

11.5 Ödeme noktası tarafından alıcıya kuikpara ile anlaşmalı olunmadığının iletilmesi durumunda Müşteriye Öncelikle alternatif bir kurumla gönderim önerilir. Müşterinin alternatif kurumla gönderimi kabul etmesi durumunda ya da müşteriye hizmet verebilecek alternatif bir kurum olmaması durumunda masraf iade edilir, aksi halde (müşteriye hizmet verebilecek alternatif bir kurum olmaması veya müşterinin alternatif kurumla gönderimi kabul etmemesi) iade edilmez.

11.6 Ödeme işleminin ödeme noktasındaki ödeme limiti aşımı nedeniyle reddedilmesi durumunda öncelikle müşteri ödeme yapılabilecek yakın bir noktaya yönlendirilir. Yakın alternatif bir nokta olduğu halde müşterinin iade talep etmesi durumunda masraf iade edilmez. Müşteriye yakın bir nokta olmaması durumunda ise masraf iade edilir.

11.7 Anlaşmalı Kurumun her ofisinin ödeme yetkisinin olmaması durumunda müşteriye yakın bir ödeme noktası yok ise masraf iade işlemi yapılır.

11.8 Kullanıcı hatası nedeniyle, hatalı ülkeye, hatalı tutar vb. durumlarda masraf iadesi yapılır.

11.9 kuikpara Uyum Bölümü tarafından, ödeme işleminin uyum/kara liste kontrolleri nedeniyle reddedilmesi durumunda masraf iade edilmez.

11.10 Alıcı isminde hata olduğu gerekçesiyle ödeme yapılmaması gibi durumlarda hata giderilerek işlemin ödemesi için destek sağlanır, müşteri düzeltme talebinde bulunmaz, iade isterse masraf iadesi yapılmaz.

11.11 İsme yapılan gönderim işlemlerinde; isim, ülke ve tutar değişikliği sebebiyle iade taleplerinde işlemin yeniden tekrarlanacak olması şartıyla masraf iade edilir. Yukarıda belirtilen koşullarda yapılan işlemin tekrarlanmayacak olması durumunda iade taleplerinde masraf iadesi onaya tabidir.

11.12 Alıcısı tarafından 30 iş günü içinde alınmamış ödeme işlemleri masrafsız olarak iade edilir.

11.13 Türkiye içinde hesaba ya da kredi kartına gönderilmiş olup alıcı banka tarafından herhangi bir sebeple iade gelen EFT işlemlerinin masraf iadesi yapılmaz.

İşlem Ücreti/Masraf İade Süreci ise:

11.14 Müşteri; çağrı merkezi, temsilcilikler, şube kanalıyla masraf iade talebinde bulunur.

11.15 Çağrı merkezinden talepte bulunulması halinde transferin durumu kontrol edilir, henüz alıcısına ödenmemiş ise müşteri iade işlemini başlatabileceği en yakın ödeme noktasına yönlendirilir.

11.16 Alıcı parasını çekmediği sürece işlemin gönderim tarihiyle aynı gün olmak şartıyla iptal talebi başlatılabilir.

11.17 İşlem tarihinden farklı bir günde işlem iptal edilemez, PorterSystem’den iade süreci başlatılır.

11.18 EFT ve kredi kartı gönderimlerinde sistemden iptal /iade talebi, EFT işlemi henüz aracı bankaya iletilmemişse başlatılabilir. Aracı bankaya iletilen EFT ve kredi kartı gönderimlerinin iptali yapılmaz.

11.19 Temsilciliklerden ve şubeden iade süreci başlatılırken masraflı/masrafsız seçeneklerinden uygun olanı açıklama alanı seçilerek başlatılır.

11.20 Operasyon Bölümü, kurum tanım formları ve kurumların çalışma koşulları, kısıtları çerçevesinde iade talebini değerlendirir.

11.21 Entegrasyona bağlı olarak kurum ile mail yoluyla irtibata geçerek iptal/iade talebinde bulunabilir.

11.22 Masraf iadeleri kuikpara Masraf İadeleri Prosedüre uygun olarak değerlendirilir, uygun olmaması durumunda geri çevrilir ya da reddedilebilir.

11.23 Talebin entegrasyon şekli nedeniyle sistemden iletilmediği durumlarda iade işlemi gerçekleştiğinde kurum bilgilendirilir.

12. Fikri Mülkiyet Hakları

Kullanıcı, Ödeme Kuruluşunun web sitesinde ve sair evrakında yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kod, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz fikri mülkiyet haklarına ilişkin hiçbir unsuru kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, dağıtmamayı veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmamayı veya hazırlamamayı ve hiçbir şekilde anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

13. Yetkili Mahkeme

İşbu metni ile yukarıda belirtilen işlemi yapmaya ehil olduğumu, yukarıdaki bilgi ve hükümler uyarınca işlem yapılmasını kabul ettiğimi beyan ederim.

KVKK Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Müşteri Açık Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) göre “Veri Sorumlusu” olan PayPorter Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (“Şirket”) tarafından sunulan faaliyetlerin ve hizmetlerin yürütülmesi esnasında elde edilebilecek ve işlenebilecek kişisel verileriniz hakkında, Kanun’un 10. Maddesi uyarınca siz değerli Kullanıcı ve Müşterilerimize bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

1- Kişisel Veri’nin Kapsamı, Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:

Kanun uyarınca Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel Verileriniz, PAYPORTER isim ve markalarıyla yer alan dijital platformlarda sunulan uygulamaları kendi cihazlarınıza indirerek ve/veya bu uygulamaları internet sitemizde çevrimiçi kullanmak suretiyle Şirketimizin sunduğu hizmetleri gerçekleştirirken veya Şirketimizin hizmetlerini kullanırken hazır bulunduğunuz diğer her türlü fiziki veya elektronik ortamlarda, mevzuatın izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak, çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanları aracılığıyla toplanabilmektedir. Kişisel Verileriniz, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve buna bağlı alt düzenlemeler ile işlem sahibinin kimlik bilgilerinin alınması, kaydedilmesi ve saklanmasını öngören diğer tüm yurt içi ve uluslararası mevzuata uyum sağlamak için, elektronik kanallar veya kağıt ortamında, Şirketimiz ile gerçekleştireceğiniz işlemlere hukuken dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi için toplanmaktadır.

2- Kişisel Veri’nin İşlenme Amacı:

Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Belirtilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz; Şirketimizin tabii olduğu mevzuat kapsamında, düzenleme ve denetim yetkisini hukuken haiz yurtiçi veya yurtdışı resmi kurumlar tarafından öngörülen bilgi ve belge saklama, raporlama, risk izleme, bilgi verme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, talep ettiğiniz Şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili limit, istihbarat ve değerlendirmelerin yapılabilmesi; hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, Şirketimizle gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, aldığınız veya alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak sizinle iletişim kurulması, Şirketimizin, iş ortaklarımız ve yurtiçi yurtdışı iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları, pazar araştırması ve hedef müşteri tespiti sebeplerinden dolayı, Kanun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmektedir.

3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması:

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında Kişisel Verileriniz, düzenleme veya denetim yetkisini haiz yurtiçi veya yurtdışı resmi kurum veya özel kurum/kuruluşlarla, bağımsız denetim şirketleriyle, Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve ana ortaklarıyla, Şirketimizin faaliyet ve hizmetlerini yürütmek amacıyla hizmet aldığımız destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları, danışmanları ve tedarikçileriyle, Şirketimizin acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüten yurtiçindeki veya yurtdışında bulunan temsilcileriyle, sigorta şirketleriyle, kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılarak, aktarılabilecektir.

4- Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız:

  • Kanun’un 11. maddesi kapsamında Kişisel Verilerinize ilişkin olarak: Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Veri işlenme amacını ve uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Veriler eksik, yanlış işlenmesi hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel Verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerinize ilişkin olarak bu maddede açıklanan haklarınızı kullanabilmek amacıyla soru ve taleplerinizi Kanun’un “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. “Maddesinde açıklanan yöntem ve koşullar dahilinde Şirketimizin aşağıda belirtilen adreslerine iletebilirsiniz.

Bu sözleşme Türkçe ve İngilizce olarak yazılmıştır. İki metin arasında tutarsızlık olması halinde, Türkçe metin esas alınacaktır.

Posta Adresi: Fulya Mah. Likör Yanı Sok, No:1/13 Akabe İş Merkezi, Şişli/ İstanbul

Elektronik Posta Adresi: kvkkbasvuru@payporter.com.tr

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi:hizlipara@hs03.kep.tr

 

PAYPORTER ÖDEME HİZMETLERİ ve ELEKTRONİK PARA A.Ş. tarafından iletilen KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ ile tarafıma, işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur.

İşlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında istisna hükümleri uyarınca işleniyor olanları hariç olmak kaydıyla;

Bu beyan Türkçe ve İngilizce olarak yazılmıştır. İki metin arasında tutarsızlık olması halinde, Türkçe metin esas alınacaktır.

İstisna hükümlerine girmeyen kişisel verilerimin aydınlatma metninde yer alan amaç, konu, kategori, aktarım, yöntem ve hukuki sebep ile sınırlı olmak üzere işlenmesine, belirtilen yerlere aktarılmasına bu beyanımın tüm anlam ve sonuçlarının farkında olarak, gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde, özgür iradem ile onaylıyorum.

 

CLARIFICATION TEXT ON THE PERSONAL DATA PROTECTION LAW

This Clarification Text has been prepared by PayPorter Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. (hereinafter referred to as the “Company”), which is acting in the capacity of the “Data Controller” in accordance with the Personal Data Protection Law No 6698, in order to inform our esteemed Users and Customers about your personal data that may be collected and processed during the execution of the activities and services provided by the Company pursuant to the Article 10 of the Law.

1- Scope, Collection Methods and Legal Reasons for the Collection of Personal Data:

According to the Law, Personal Data means all information related to an identified or identifiable natural person. Your Personal Data may be collected through the databases of various institutions and organizations when you download the applications offered on digital platforms under the names and brands of PAYPORTER on your own devices and/or use these applications online at our website, in order to execute the services offered by our Company or in any other physical or electronic media visited by you during the use of the services of our Company, in line with the extent and limitations prescribed in the legislation, and by obtaining your consent in the mandatory cases prescribed in the laws. Your Personal Data is collected within the scope of the Law No 6493 on Payment and Securities Settlement Systems, Payment Services and Electronic Money Institutions and the relevant sub-regulations and also to ensure compliance with all other local and international legislation which prescribes the collection, recording and retention of the identity information of the transaction owner and to prepare all records and documents that will constitute the legal basis for the transactions to be conducted by you with our Company through electronic channels or in paper.

2- Purpose of Processing Personal Data

Processing of Personal Data refers to any operation which is performed upon personal data such as collection, recording, storage, preservation, alteration, adaptation, disclosure, transfer, retrieval, making available for collection, categorization or blocking its use by wholly or partly automatic means or otherwise than by automatic means which form part of a data recording system.

Your Personal Data, which is collected by using the above-mentioned methods, may be processed for the purposes of fulfillment of the information and document storage, reporting, risk monitoring and informing obligations prescribed by the local or foreign official authorities that have legal authorization of regulation and supervision within the scope of the legislation that is applicable to our Company; activities related to planning,

statistics, increasing customer satisfaction and service quality, preventing fraud, ensuring security, making the limit, intelligence and conformity assessments regarding the products and services of our Company that you request; managing our legal

processes, fulfilling the mutual rights and obligations related to the transactions that

you conduct with our Company, communicating with you in connection with the products and services received or to be received by you, as well as the existing or new product studies and market researches and identification of the target customer groups

of our Company, our business partners and our domestic or foreign affiliates in accordance with the personal data processing conditions and purposes described in the Articles 5 and 6 of the Law.

3- Transfer of Your Processed Personal Data to Third Parties

In accordance with the above-mentioned data processing purposes, your Personal Data may be disclosed and transferred to the domestic or foreign official authorities or private institutions/organizations that have the legal authorization of regulation or supervision, as well as independent audit companies, domestic and foreign direct or indirect affiliates and main shareholders of our Company, support service providers, from which we receive services to conduct the activities and services of our Company, and business partners, consultants and suppliers, domestic or overseas representatives of our Company that conduct their activities in the capacity of agencies, insurance companies, legally-authorized public legal entities, natural persons or judicial authorities pursuant to the personal data processing conditions and purposes described in the Article 8 of the Law on the transfer of personal data and the Article 9 on the transfer of personal data abroad.

4- Your Rights Related to Your Personal Data

In relation with your Personal Data under the Article 11 of the Personal Data Protection Law, you are entitled to know whether your personal data has been processed or not; if your personal data has been processed, to ask for information about processing of such data, to know the purpose of processing of personal data and to know whether such data is used in accordance with the purpose, to know the third parties inland or abroad, to whom such personal data has been disclosed; if the personal data has been processed incompletely or wrongly, to ask for correction of it, to ask for deletion or disposal of personal data, to ask for providing information to third parties, to whom such personal data has been disclosed, in connection with the correction, deletion or disposal, to object to the occurrence of any negative results about data owner through analysis of the processed data exclusively by automatic systems, to ask for the indemnification of the loss suffered due to the processing of personal data in violation of the Law. To use your rights described in this article in relation with your Personal Data, you can send your questions and requests to the following addresses of our Company according to the methods and conditions described in the Article 13 of the Law entitled “Application to the Data Controller”.

This text is drafted in Turkish and English. In case of discrepancy between two texts, Turkish shall prevail.

Post Address: Fulya Mah. Likör Yanı Sok, No:1/13 Akabe İş Merkezi, Şişli/ İstanbul

Electronic Mail Address: kvkkbasvuru@payporter.com.tr

Registered Electronic Mail Address: hizlipara@hs03.kep.tr

 

CUSTOMER’S EXPRESS CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

With the DISCLOSURE made to me by PAYPORTER ÖDEME HİZMETLERİ ve ELEKTRONİK PARA A.Ş. pursuant to the PERSONAL DATA PROTECTION LAW, the categories of personal data to be processed, the personal data to be processed, the purposes of processing, the persons to whom personal data are to be transferred, the methods and legal reasons of collecting personal data, the identity of the data controller and the rights I have were explained to me in a detailed and understandable manner, and this disclosure was read by me.

With the exception of the processing my personal data as part of “those prescribed by law with respect to the execution or performance of a contract, the fulfillment of a legal obligation, the establishment or performance of a right, or the protection of legitimate interests of the data controller” as listed in paragraphs 5/2 a, c, ç, e, and f of the Law on the Protection of Personal Data numbered 6698,

This statement is drafted in Turkish and English. In case of discrepancy between two texts, Turkish shall prevail.

I voluntarily consent to the processing of my personal data, which does not fall under the above exception provisions, limited to the purposes, subjects, categories, transfers, methods and legal reasons stated in the disclosure, and to transfer them to the specified destinations, being fully aware of all the meaning and consequences of this statement and being aware of the possible future consequences thereof.

 

KVKK Aydınlatma Metni ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Müşteri Açık Rıza Beyanı’nı indirmek için tıklayınız.

İzinli Pazarlama Metni

PayPorter Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin (“kuikpara”) tarafıma doğrudan pazarlama veya ticari amaçlarla anlık mesajlaşma hizmetleri, telefon, e-posta veya herhangi bir şekilde sesli veya görsel ticari elektronik mesaj gönderebileceğine, işlemlerimle ilgili olarak, beyan ettiğim telefon numarasına SMS göndermek veya sesli arama yapmak suretiyle iletişim kurabileceğine onay veriyorum.

 

Yukarıda belirtilen hususlarda verdiğiniz onayı dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ücret ödemeksizin PayPorter Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. tarafından size gönderilen e-posta veya SMS üzerinden ya da +90 850 811 00 77 nolu telefondan yahut kuikpara@payporter.com.tr adresinden geri alabilirsiniz.

Uyum Politikası

kuikpara uyum politikası  dökümanını görüntülemek için: Tıklayınız

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı Çerçeve Sözleşmesi

Yasal Bilgiler

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun Hakkında Bilgilendirme

Değerli Müşterilerimiz,

5549 Sayılı Kanun’un 15 inci maddesine göre; Kuruluşumuz nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini tarafımıza yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.

Bu itibarla, Kuruluşumuz nezdinde 5549 sayılı kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespitini gerektiren işlemleri yaptıran gerçek ve tüzel kişilerin, başkası hesabına hareket etmesi halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiğini Kuruluşumuza yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Anılan düzenleme çerçevesinde, herhangi bir yasal yaptırıma maruz kalmamanız için kimlik tespitini gerektiren işlemleri, kendi adınıza ve fakat başkası hesabına hareket ederek gerçekleştirecek iseniz bu durumu Kuruluşumuza yazılı olarak beyan ederek tereddüt ettiğiniz hususlarda personelimizden bilgi almanızı önemle rica ederiz.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

kuikpara – Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş

Tek Seferlik Ödeme İşlemlerine İlişkin İşlem Öncesi Bilgilendirme Metni

1. Taraflar

İşbu Tek Seferlik Ödeme İşlemlerine İlişkin İşlem Öncesi Bilgilendirme Metni (“Metin”), 6493 sayılı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) ve ilgili mevzuat kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. nezdinde ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme izni bulunan Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi (“kuikpara”) ile ödeme hizmeti kullanıcısı (“Kullanıcı”, “Müşteri”) arasında aşağıda yer alan ödeme işlemlerinin ve hizmetlerinin gerçekleşmesi amacıyla imzalanmıştır.

İşbu bilgilendirme metni; Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Kuruluşları Ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik md. 30/2 gereğince yapılmaktadır.

kuikpara İletişim Bilgileri:

kuikpara Web Sitesi: www.kuikpara.com.tr

E-posta Adresi: kuikpara@hizlipara.com.tr

Telefon: 0850 811 00 77

 

2. Tanımlar

Alıcı : Ödeme hizmetine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,

Dekont : Kanun ve yönetmeliğe uygun şekil, içerik, kullanım amacı ve kullanım şekli Ödeme Kuruluşu tarafından belirlenen ve Temsilci tarafından yerine getirilen tahsilat ve ödeme hizmeti işlemlerinde yapılan tahsilat işlemlerinden sonra sistem tarafından otomatik olarak üretilen Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuatlarına göre fiş, fatura, vb. yerine geçmeyen yazılı makbuzu,

EFT : Anlaşmalı Bankalar aracılığıyla sağlanan ve PorterSystem ile gerçekleşen Elektronik Fon Transferini,

Hesap : Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna göre kuikpara nezdinde Türk Lirası (TL) ve Yabancı Para (YP) bulundurmak amacıyla açılan hesabı,

Müşteri/Kullanıcı : kuikpara Hizmetlerinden faydalanan kişiyi,

Ödeme Hizmetleri Kanunu : 27/06/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu,

Ödeme Emri : Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimatı,

kuikpara Hizmetleri : kuikpara ile iş birliğinde bulunan PorterSystem’e entegre olmuş, yurt içi, yurt dışı Banka ve Ödeme Hizmetleri Sağlayıcısı para gönderme ve/veya gelen paranın Ödemesi ile Fatura Tahsilatı ve EFT Ödemelerinin yapılması ve gelecekte PorterSystem’e eklenecek/çıkarılabilecek olan 6493 sayılı Kanun gereğince yapılabilecek ürün ve hizmetlerin tümünü,

PorterSystem : Müşterilere sunulan kuikpara Hizmetleri ile ilgili bilgileri kuikpara bilgi sistemine aktaran, kuikpara’dan otorizasyon alan, bilgi ve belge üreten ve kuikpara’ya ait olan her türlü yazılım ve/veya donanımsal uygulamaları,

Yönetmelik ve Tebliğleri : 27/06/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşu Hakkında Kanununa dayanılarak yetkili makamlarca hazırlanan Yönetmelik ve Tebliğleri ifade eder.

 

3. Kullanıcı Tarafından Sunulması Gereken bilgiler

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 29.maddesi uyarınca, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Kullanıcı tarafından aşağıdaki bilgilerin kuikpara’a sağlanması gerekmektedir.

Gönderici Bilgileri

Ad-Soyad:

Telefon/Faks No:

Elektronik Posta Adresi:

Adres:

 

Alıcı Bilgileri

Ad-Soyad:

Baba Adı:

Telefon/Faks No:

E-Posta:

Adres:

Ülke/Şehir:

 

Hesap Bilgileri

Banka Adı:

IBAN/Şube Kodu/Hesap No/Swift Kodu/Kredi Kartı No:

Transfer Amacı:

Gelir Kaynağı:

Meslek Bilgisi:

 

Referans No:

İşlem Tipi:

Döviz Cinsi/Tutarı:

 

4. İşlemin Tamamlanma Süresi

4.1 Yurt içi IBAN’a gönderimlerde; iş günlerinde saat 16:30’a kadar yapılan işlemler aynı gün, sonrasında veya iş günü dışındaki günlerde yapılanlar ise takip eden ilk iş günü EFT saatleri içerisinde gerçekleştirilir.

4.2 Yurt içi Ödeme noktalarımız ile yurt dışına yapılan transferler ise 10 dk içerisinde sistemde, alıcının kullanımına hazır hale gelir. Bu süreler ödeme tutarının Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına ulaşması için geçecek sürelerdir. Ödeme tutarının Alıcıya ulaştırmasına ilişkin tüm sorumluluk Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına aittir.

4.3 Ülkelere ve Ödeme yöntemlerine göre tamamlama süresi bilgileri www.kuikpara.com.tr adresinde detaylı olarak yer almaktadır.

 

5. Ücret Bilgileri ve Ücret Dökümü

Aşağıda yer alan bilgiler kuikpara nezdinde işlem gerçekleştirilmeden Kullanıcıya bildirilmekte ve Kullanıcının muvafakati alınmaktadır. İşlem Ücreti/Masrafı, Kullanıcı tarafından işlem yapılmak istendiği anda sistem tarafından kendisine işlem öncesi bildirilmektedir.

İşlem Ücreti/ Masraf:

Vergi:

Toplam Ücret:

 

6. Döviz Kuru/Referans Döviz Kuru Bilgileri

kuikpara, Ödeme işlemleri sırasında alınan işlem komisyonlarına ek olarak işlemlere döviz kuru uygulanması durumunda kur farklarından doğacak farklardan da gelir sağlamaktadır.Döviz kuru uygulanmasını gerektirecek işlemlerde kuikpara tarafından belirlenecek döviz kurları üzerinden işlem yapılacak olup işlem öncesinde Müşteri bilgilendirilecektir.

 

7. Ödeme İşlemine ve Kullanıcı Beyanına İlişkin Bilgilerin Doğruluğu

7.1 Kullanıcı; ödeme işlemi ile ilgili verdiği tüm bilgilerin (Alıcıya ilişkin olarak vermiş olduğu tüm bilgiler dahil olmak üzere) doğru olduğunu, söz konusu bilgilerin hatalı veya eksik olmasından kaynaklanan her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararın kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

7.2 Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması halinde kuikpara, ödeme işleminin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz.

7.3 Ödeme işlemlerinize ilişkin Talep ve/veya Şikayetleriniz alındığı tarihten itibaren 20 gün içerisinde nihai yanıtı tarafınıza iletilecektir.

7.4 Kullanıcı, İşbu metin tahtında kuikpara tarafından sunulan ürün ve hizmetler nedeniyle kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini ve başkası hesabına hareket etmesi halinde, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 15’inci maddesine ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişinin kimlik bilgilerini kuikpara’a derhal ve yazılı olarak bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5 Kullanıcı, T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca, ibraz ettiği kimlik belgeleri ve diğer belgeler ile Ödeme/Gönderim Formundaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, bu bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmaması nedeniyle kuikpara’ın maruz kalacağı zararları tazmin edeceğini, ayrıca tevdi etmiş olduğu veya tevdi edeceği nakdin Türk Ceza Kanunu 282’nci maddesi uyarınca “suç geliri” mahiyetinde olmadığını ve yine Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması Suçunu teşkil eden fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilmiş olmadığını beyan ve taahhüt eder.

 

8. Ödeme Kuruluşu’nun Yetkilendirilmesi

8.1 Kullanıcı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla Ödeme Hizmeti Sağlayıcısına verilen talimatın kuikpara’ya ulaştığı anda Ödeme Kuruluşu söz konusu işlemi gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş sayılır.

8.2 Kullanıcının verdiği Ödeme Emrine uygun olarak gerçekleşen Ödeme işlemlerinin tüm sonuçlarından tamamen Kullanıcı sorumludur.

8.3 Kullanıcı bu durumlarda herhangi bir zarar iddiasında bulunamaz ve kuikpara’ya herhangi bir talep ileri süremez.

 

9. Ödeme Belgesi

9.1 Yönetmeliğin 29’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, hizmet noktalarımız nezdinde gerçekleştirilen ödeme hizmeti işlemlerinde Dekontun bir nüshası Kullanıcıya teslim edilir.

9.2 Uzaktan iletişim aracı ile gerçekleştirilen tek seferlik ödeme işlemlerinde ödeme hizmeti kullanıcısının onayını içeren metnin bir örneği, kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile ödeme hizmeti kullanıcısına verilir.

 

10. Bilgilerin Korunması ve Yetkisiz Kullanım

10.1 Kullanıcılar tarafından Ödeme Emrinin verilmesinde veya Kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da Kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen Ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgileri “Hassas Ödeme Verileri”dir. Kullanıcı tarafından işlem sırasında kuikpara ile paylaşılan Hassas Ödeme Verileri ve diğer bilgiler, Ödeme hizmetinin sunulması ve buna ilişkin işlerin yönetilmesi amacıyla saklanmakta ve kullanılmaktadır.

10.2 Bu bilgiler, işlemin gerçekleştirilmesi için kuikpara’nın iş ortakları, muhabirleri, fatura üreten kurumlar vb. gibi işlemin yapılması için gerekli olan kişilerle paylaşılabilir.

10.3 Kullanıcı, usulsüzlük ve/veya dolandırıcılık şüphesi oluşması halinde veya yetkili kamu otoritelerinin talebi halinde, bilgilerinin, adli ve/veya idari mercilerle ve/veya Resmi Kurumlar ile kuikpara’nın paylaşabileceğini kabul ve beyan eder.

10.4 Kullanıcı, ödeme işlemi ile ilgili bilgilerin (referans numarası, alıcı bilgileri vs.) korunmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmamasına yönelik gerekli önlemleri almayı kabul ve beyan eder. Söz konusu bilgilerin Kullanıcı tarafından korunmaması nedeniyle ya da Kullanıcının kusurundan kaynaklanan nedenlerle ödeme işleminin hileli veya yetkisiz olarak gerçekleşmesi halinde, Kullanıcı, söz konusu işlemden kaynaklanan her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararın kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

 

11. Ödeme İşleminin Geri Alınması/İptali ve İşlem Ücreti/Masraf İade Kriterleri & Süreci

Kullanıcı, Ödeme Kuruluşuna vermiş olduğu Ödeme Emrini Ödeme Kuruluşunun muvafakati olmaksızın geri alamaz. Bu kapsamda İşbu metin ile Kullanıcı, kuikpara’ya vermiş olduğu Ödeme Emrinin geri alınması/iptali için aşağıda belirtilen kriterlere uygun şekilde Ödeme Emrini geri alabileceğini/iptalini kabul ve taahhüt eder. kuikpara’nın iş bu madde gereğince taraflı değişiklik yapma hakkı saklıdır.

İşlem Ücreti/Masraf İade Kriterleri ise:

11.1 Aynı gün içerisinde iptal edilmek istenen işlemlerin masraf iadesi onaya tabi değildir. Masraf koşulsuz iade edilir.

11.2 EFT işlemlerinin iadesinde masraf iadesi yapılmamaktadır.

11.3 Teknik hatalardan kaynaklı işlemin sistemde gözükmemesi, işleme alınamaması vb. sebeplerle müşteriye hizmet verilemediğinde masrafın iadesi onaya tabidir.

11.4 Ödeme noktalarında karşılaşılan sıkıntılarda öncelikle problemin giderilmesi için çalışılır. Sorunun çözülememesi durumunda problemin sebebine göre hareket edilir;

11.5 Ödeme noktası tarafından alıcıya kuikpara ile anlaşmalı olunmadığının iletilmesi durumunda Müşteriye Öncelikle alternatif bir kurumla gönderim önerilir. Müşterinin alternatif kurumla gönderimi kabul etmesi durumunda ya da müşteriye hizmet verebilecek alternatif bir kurum olmaması durumunda masraf iade edilir, aksi halde (müşteriye hizmet verebilecek alternatif bir kurum olmaması veya müşterinin alternatif kurumla gönderimi kabul etmemesi) iade edilmez.

11.6 Ödeme işleminin ödeme noktasındaki ödeme limiti aşımı nedeniyle reddedilmesi durumunda öncelikle müşteri ödeme yapılabilecek yakın bir noktaya yönlendirilir. Yakın alternatif bir nokta olduğu halde müşterinin iade talep etmesi durumunda masraf iade edilmez. Müşteriye yakın bir nokta olmaması durumunda ise masraf iade edilir.

11.7 Anlaşmalı Kurumun her ofisinin ödeme yetkisinin olmaması durumunda müşteriye yakın bir ödeme noktası yok ise masraf iade işlemi yapılır.

11.8 Kullanıcı hatası nedeniyle, hatalı ülkeye, hatalı tutar vb. durumlarda masraf iadesi yapılır.

11.9 kuikpara Uyum Bölümü tarafından, ödeme işleminin uyum/kara liste kontrolleri nedeniyle reddedilmesi durumunda masraf iade edilmez.

11.10 Alıcı isminde hata olduğu gerekçesiyle ödeme yapılmaması gibi durumlarda hata giderilerek işlemin ödemesi için destek sağlanır, müşteri düzeltme talebinde bulunmaz, iade isterse masraf iadesi yapılmaz.

11.11 İsme yapılan gönderim işlemlerinde; isim, ülke ve tutar değişikliği sebebiyle iade taleplerinde işlemin yeniden tekrarlanacak olması şartıyla masraf iade edilir. Yukarıda belirtilen koşullarda yapılan işlemin tekrarlanmayacak olması durumunda iade taleplerinde masraf iadesi onaya tabidir.

11.12 Alıcısı tarafından 30 iş günü içinde alınmamış ödeme işlemleri masrafsız olarak iade edilir.

11.13 Türkiye içinde hesaba ya da kredi kartına gönderilmiş olup alıcı banka tarafından herhangi bir sebeple iade gelen EFT işlemlerinin masraf iadesi yapılmaz.

İşlem Ücreti/Masraf İade Süreci ise:

11.14 Müşteri; çağrı merkezi, temsilcilikler, şube kanalıyla masraf iade talebinde bulunur.

11.15 Çağrı merkezinden talepte bulunulması halinde transferin durumu kontrol edilir, henüz alıcısına ödenmemiş ise müşteri iade işlemini başlatabileceği en yakın ödeme noktasına yönlendirilir.

11.16 Alıcı parasını çekmediği sürece işlemin gönderim tarihiyle aynı gün olmak şartıyla iptal talebi başlatılabilir.

11.17 İşlem tarihinden farklı bir günde işlem iptal edilemez, PorterSystem’den iade süreci başlatılır.

11.18 EFT ve kredi kartı gönderimlerinde sistemden iptal /iade talebi, EFT işlemi henüz aracı bankaya iletilmemişse başlatılabilir. Aracı bankaya iletilen EFT ve kredi kartı gönderimlerinin iptali yapılmaz.

11.19 Temsilciliklerden ve şubeden iade süreci başlatılırken masraflı/masrafsız seçeneklerinden uygun olanı açıklama alanı seçilerek başlatılır.

11.20 Operasyon Bölümü, kurum tanım formları ve kurumların çalışma koşulları, kısıtları çerçevesinde iade talebini değerlendirir.

11.21 Entegrasyona bağlı olarak kurum ile mail yoluyla irtibata geçerek iptal/iade talebinde bulunabilir.

11.22 Masraf iadeleri kuikpara Masraf İadeleri Prosedüre uygun olarak değerlendirilir, uygun olmaması durumunda geri çevrilir ya da reddedilebilir.

11.23 Talebin entegrasyon şekli nedeniyle sistemden iletilmediği durumlarda iade işlemi gerçekleştiğinde kurum bilgilendirilir.

12. Fikri Mülkiyet Hakları

Kullanıcı, Ödeme Kuruluşunun web sitesinde ve sair evrakında yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kod, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz fikri mülkiyet haklarına ilişkin hiçbir unsuru kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, dağıtmamayı veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmamayı veya hazırlamamayı ve hiçbir şekilde anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

13. Yetkili Mahkeme

İşbu metni ile yukarıda belirtilen işlemi yapmaya ehil olduğumu, yukarıdaki bilgi ve hükümler uyarınca işlem yapılmasını kabul ettiğimi beyan ederim.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

HIZLIPARA ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA A.Ş. topladığı ve işlemekte olduğu kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda gereken her türlü makul dikkat ve özeni göstermektedir.

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden HIZLIPARA ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA A.Ş.(“ŞİRKET”) tarafından hazırlanan işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini teminen işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz, başta finansal güvenlik süreçlerinin (KYC(Müşterini Tanı), AML (Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi), anti-fraud(Dolandırıcılığın Önlenmesi) ve diğer usülsüz işlemlerle mücadele gibi) yönetimi, Şirket hizmetlerinden siz müşterilerimizin yararlanabilmesinin sağlanması, Şirket’in ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket’in itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi, Şirket pazarlama faaliyetlerinin yönetilmesi, Şirket’in hukuki ve fiziki güvenliğinin sağlanması, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlar ile 6493 s. ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN ve alt düzenlemeleri gereğince ödeme hizmetleri ve elektronik para faaliyetleri ile ilişkili olarak ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz Şirket tarafından sizlerin beyanları üzerine fiziki veya elektronik ortamda, Şirket ile sizler arasında bulunan ilişkisi çerçevesinde toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz Şirket tarafından doğrudan insan kaynakları süreçleri aracılığıyla, doğrudan temsilci, sağlayıcı ve/veya iş ortaklarımız aracılığıyla, web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı kullanırken mevzuat gereği kaydedilen bağlantı bilgileri, elektronik olarak doldurduğunuz iletişim formları, işyeri, ofis ve temsilcilerimizde doldurmuş olduğunuz sair formlar ve çevrimiçi kanallar üzerinden Şirketimiz ile yapmış olduğunuz yazılı veya sözlü iletişimler aracılığıyla paylaşmış olduğunuz bilgi ve belgeler, SMS, elektronik posta sistemi üzerinden Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks veya mektup, Şirket’in diğer telefon iletişim kanalları, çerezler ve benzer takip teknolojileri, posta, kargo ya da kurye hizmetleri gibi araçlar üzerinden Şirketimize göndermiş olduğunuz bilgi ve belgeler, telefon kanalı üzerinden çağrı merkezi ile veya doğrudan Şirketimiz ve/veya iş ortaklarımız, temsilcilerimizle yapmış olduğunuz görüşmelerde paylaştığınız bilgi ve belgeler, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve sair her türlü yolla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda paylaştığınız kişisel veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yöntemler ile internet ve mobil kanalları ile iletilen veriler ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanları aracılığıyla 6698 s. Kanun’un 1. ve 2. Maddelerine uygun olarak toplanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz BDDK, MASAK, T.C. Merkez Bankası gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşlarla, Şirket’in yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve ana ortaklarıyla, Şirket’in destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları, danışmanları ve tedarikçileriyle, Şirket’in temsilcilik sıfatı ile faaliyetlerini yürütmek üzere temsilcileri ile MasterCard ve Visa gibi yabancı/uluslararası kamu kuruluşlarıyla veya özel kurum ve kuruluşlarla, kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Şirket tarafından alınmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirket olarak, Kanun’un sizlere yani veri sahiplerine tanıdığı hakların rahatça kullanabilmeniz konusunda mevzuatın gerekliliklerine uygun olarak gerekli tüm idari ve teknik önemleri almaktayız.

Yukarıda sayılan haklarınızı Şirket web sayfasında yer alan başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz:

Form eksiksiz bir şekilde doldurularak;

o İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Fulya Mah. Likör Yanı Sok. No:1/13 Akabe Ticaret Merkezi, Şişli/ İstanbul olan Şirket adresine gönderilebilir,

o Güvenli elektronik imzayla imzalayarak kvkkbasvuru@payporter.com.tr adresine e-posta ile iletilebilir,

o Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından hizlipara@hs03.kep.tr adresine KEP ile İletilebilirsiniz.

Şirketimiz, yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin yazılı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle ileteceğiniz talepleri, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde başvurularınız ücretlendirilebilecektir.

Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Şirket tarafından kimliğinizin doğrulanması ile talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz cevaplanamayabilecektir.

Bilgilerinize Sunarız

Saygılarımızla,

kuikpara – Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş

İzinli Pazarlama Metni

Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin (“kuikpara”) tarafıma doğrudan pazarlama veya ticari amaçlarla anlık mesajlaşma hizmetleri, telefon, e-posta veya herhangi bir şekilde sesli veya görsel ticari elektronik mesaj gönderebileceğine, işlemlerimle ilgili olarak, beyan ettiğim telefon numarasına SMS göndermek veya sesli arama yapmak suretiyle iletişim kurabileceğine onay veriyorum.

 

Yukarıda belirtilen hususlarda verdiğiniz onayı dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin ve ücret ödemeksizin Hızlıpara Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. tarafından size gönderilen e-posta veya SMS üzerinden ya da +90 850 811 00 77 nolu telefondan yahut kuikpara@hizlipara.com.tr adresinden geri alabilirsiniz.

Uyum Politikası

kuikpara uyum politikası  dökümanını görüntülemek için: Tıklayınız

close image
kuikpara
avatar image